Sparks Hamburgers

4445B Auburn Blvd.,
Sacramento, CA 95841
Telephone: 916 482 1111
Fax: 916 480 9128
Email: Info@sparkshamburgers.com